Thông báo nghỉ Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức

PHKH - Thông báo nghỉ Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức
Ban Giám Hiệu Trường Trung cấp Phật Học Khánh Hòa thông báo đến Giáo Thọ và Tăng Ni sinh lịch nghỉ Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức

Tác giả bài viết: Văn Phòng