Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Thông tin Quảng trị 48h

Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo
Chào mừng các bạn đến với Trường Phật Học Khánh Hòa

wWw.Truongphathockhanhhoa.edu.Vn

Nghiên Cứu

Phật Học Khái Lược 1 – Tỷ-Kheo Thích Quang Nhuận – Đạo Phật

PHKHO - Đạo Phật có mặt trên thế gian này đã trên 2500 năm, vị giáo chủ đạo Phật là đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài ra đời vì một nguyên nhân trọng đại: “khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến” (chỉ rõ cho chúng sanh thấy được tri kiến Phật).
ĐẠO PHẬT
A. MỞ ĐỀ
Đạo Phật có mặt trên thế gian này đã trên 2500 năm, vị giáo chủ đạo Phật là đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài ra đời vì một nguyên nhân trọng đại: “khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến” (chỉ rõ cho chúng sanh thấy được tri kiến Phật).
Đạo Phật không như những đạo khác trên thế giới, đức Phật càng không giống bất kỳ một vị giáo chủ nào trên cõi đời. Đạo Phật là đạo giải thoát, đức Phật  là bậc đại từ đại bi, đại trí đại dũng. Nói nôm na đức Phật ra đời là để giải thoát cho chúng sanh, đạo Phật là con đường đưa chúng sanh đến bờ giải thoát.
Đạo Phật làm thăng hoa con người, làm cho con người đạt đến cái Chân, Thiện, Mỹ và sau đó làm cho con người giải thoát luân hồi sanh tử.
B. CHÁNH ĐỀ
I. Định nghĩa đạo Phật
1. Đạo là gì?
Đạo là con đường, bổn phận, bản thể.

* Trang 5 *
device

Đạo là con đường: như trong chữ Thiên đạo, Nhân đạo, Địa ngục đạo, Ngã quỷ đạo… với nghĩa này đạo chưa phân biệt thiện, ác, chánh, tà. Theo đạo Phật chính là theo chánh đạo mà chánh đạo thì người theo đạo Phật sẽ đạt đến quả vị rốt ráo.
Đạo là bổn phận: như đạo vợ chồng, đạo làm con, đạo vua tôi.
Đạo là bản tánh: là bản tánh của mỗi chúng sanh, nghĩa của chữ đạo này khó định nghĩa được, chỉ khi nào thấy được lý tánh tuyệt đối của mình thì người ấy mới thấy được Đạo này.
2. Phật là gì?
Phật nói đủ là Phật đà, được phiên âm từ tiếng Phạn của chữ Buddha, có nghĩa là người giác ngộ. Giác ngộ có 3 nghĩa:
a) Tự giác: tự mình giác ngộ
b) Giác tha: dạy dỗ cho người khác tu tập để được giải thoát giác ngộ như mình.
c) Giác hành viên mãn: Đã viên mãn cho việc giác ngộ cho mình và cho người khác (nói cách khác là sự nghiệp giác ngộ không còn tâm phân biệt tự tha, bỉ thử).
Như vậy đạo Phật là gì?
Đạo Phật là con đường đưa đến quả vị Phật. Con đường ấy hoàn toàn và tuyệt đối sáng suốt. Con

* Trang 6 *
device

đường ấy đức Phật đã đi và đã giác ngộ và hôm nay chúng ta phải nối gót chân Ngài để tu tập ngỏ hầu cũng được giác ngộ như Ngài.
II. Những vấn đề cần biết khi tìm hiểu đạo Phật
1. Đạo Phật có từ khi nào?
Nếu nói về ý nghĩa tuyệt đối của đạo Phật (chân lý) thì đạo Phật có từ vô thỉ (không có giới hạn kể về trước). Vì nói đạo Phật là bản tánh thanh tịnh của mọi loại chúng sinh thì bản thể tính đó không có điểm đầu phát sanh nên gọi là vô thỉ. Tuy vậy, đứng trên phương diện lịch sử thì đạo Phật có mặt cách đây gần 30 thế kỷ kể từ khi Thái Tử Tất Đạt Đa thành đạo dưới gốc Bồ Đề.
2. Vị khai sáng 
Vị khai sáng đạo Phật là đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài vốn là một Thái tử con vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma-gia. Sau khi thành đạo Ngài du hóa bốn phương, thành lập tăng đoàn, đạo Phật xem như có mặt từ đó, tính đến nay đã hơn 25 thế kỷ.
Ngài thuyết giáo cả thảy gần 50 năm, tùy theo căn cơ trình độ mà giảng. Kinh điển thường nói đến có tám vạn bốn ngàn pháp môn nhưng tóm thâu trong ba tạng gọi là Tam tạng kinh điển, tức là Kinh, Luật, Luận.

* Trang 7 *
device

♦ Kinh tức là giáo lý từ kim khẩu của Phật nói ra và do Ngài A-nan nhớ và sau này tuyên lại.
♦ Luật: Luật là những điều giới cấm do đức Phật chế ra để làm mô phạm cho hàng xuất gia cũng như tại gia tu tập.
♦ Luận: Luận có từ khi đức Phật nhưng chưa tách riêng với Kinh. Sau này, các vị Tổ y theo Kinh mà phân tích và chiết ra thành luận với mục đích nhằm giải rõ nghĩa Kinh Luật.
Giáo lý Tam tạng lại được chia thành hai hệ, đó là Đại thừa và Tiểu thừa bây giờ gọi là hệ thống giáo lý khai triển. Người tu theo giáo lý Đại thừa sẽ đắc quả lớn. Người tu theo giáo lý Tiểu thừa sẽ đắc quả nhỏ hơn.
Sở dĩ có sự sai khác này là do căn cơ của chúng sanh không giống nhau. Cho nên giáo lý phải theo đó mà chia Đại thừa, Tiểu thừa cho phù hợp với việc tu tập.
3. Đặc điểm của đạo Phật
Nhiều nhà nghiên cứu đã bàn đến các đặc điểm của đạo Phật, đặc biệt trong bài “Vài đặc điểm của Phật giáo”, Hòa Thượng Thích Trí Quang đã giới thiệu như sau:
“Phật giáo như ánh sáng mặt trời mà nhìn ánh sáng ấy, chúng ta chỉ có cặp mắt nhỏ hẹp. Tuy nhiên,

* Trang 8 *
device

một là tất cả, chúng ta có thể căn cứ một vài điều sau đây mà biết tất cả đặc điểm của Phật giáo.
Thứ nhất, đặc điểm của Phật giáo là ‘In như sự thật’: Lý thuyết, phương pháp, kết quả đều hợp lý, đều như thật. Phật giáo không chen chủ quan của mình vào trước hay trong khi suy nghiệm sự thật, và chân lý của đạo Phật là lời kết luận sau sự suy nghiệm chung thực ấy. Đạo Phật chỉ thấy và chỉ nói những sự thật mà sự vật có, không thêm không bớt. Đạo Phật, nhân đó, cấm đoán những tín ngưỡng và hành động không phát sinh từ sự hiểu biết như thật, luôn theo, đạo Phật không công nhận những kết quả của tín ngưỡng mê mờ, hành động manh động là hợp lý. Cho nên đạo Phật cũng gọi là Đạo Như Thật.
Đặc điểm thứ hai là ‘tôn trọng sự sống’. Không sát sanh, ăn chay, là những điều tượng trưng cụ thể cho đặc điểm ấy. Đạo Phật xem sự sống trên tất cả. Hết thảy cái gì gọi là có giá trị là phải bảo vệ sự sống ấy. Giết sự sống để nuôi sự sống là mê muội mà vì tham sống nên hại sự sống cũng là vô minh. Cho nên tôn trọng sự sống không những bằng cách giúp nhau để sống còn, mà còn có khi phải hy sinh sự sống để bảo vệ sự sống, nghĩa là có khi tiêu cực như ăn chay để cứu muôn loài, có khi tích cực như ‘thay khổ cho chúng sanh’ để cứu vạn loại. Đạo Phật đặc biệt chú trọng và

* Trang 9 *
device

nêu cao chủ nghĩa lợi tha, nhưng chữ lợi ấy là phải hướng về mục đích tôn trọng sự sống.
Đặc điểm thứ ba của đạo Phật là chỉ thừa nhận sự ‘tương quan sinh tồn’. Đạo Phật dạy cho người ta thấy ở đời phải tự lập chứ không phải biệt lập. Phật tử không thấy, không tạo nên một đối phương. Vũ trụ là một lò tương quan; không có gì là trung tâm, không có gì là phụ thuộc, hay ngược lại. Bởi thế cho nên phân ly là tự tạo một ung nhọt, mà chiến đấu (theo nghĩa hẹp) chỉ là tương đối. Chiến đấu phải là một hành động vì bảo vệ sự sinh tồn mà bất đắc dĩ phải áp dụng trong trường hợp bất đắc dĩ. Nếu biến sự bất đắc dĩ ấy thành sự tuyệt đối cần thiết trong mọi trường hợp, thì chiến đấu sẽ trở thành chiến tranh.
Đặc điểm thứ tư của đạo Phật là xác nhận ‘người là trung tâm điểm của xã hội loài người’. Đạo Phật không nói duy tâm, không nói duy vật, mà tất cả đều do người phát sinh và đều phát sinh vì người. Kết luận này thực tế ở đâu cũng rõ rệt cả. Trên thế giới loài người này không có gì tự nhiên sinh ra hay từ hư không rơi xuống, mà đều do năng lực hoạt động của con người tạo thành. Năng lực hoạt động của con người tạo tác chi phối tất cả. Tất cả khổ hay vui, tiến hóa hay thoái hóa, là đều do con người dã man hay văn minh. Người là chúa tể của xã hội loài người, xã hội loài người không thể có chúa trời thứ hai.

* Trang 10 *
device

Đặc điểm thứ năm của đạo Phật chú trọng ‘đối trị tâm bịnh con người trước hết’. Lý do rất dễ hiểu. Con người là trung tâm điểm của xã hội loài người, xã hội ấy tiến hóa hay thoái hóa là hoàn toàn do hoạt động con người chi phối; mà hoạt động con người lại do tâm trí con người chủ đạo, vậy xã hội phản ánh trung thành của tâm trí con người. Cho nên muốn cải tạo xã hội, căn bản là phải cải tạo con người, cải tạo tâm bịnh của con người. Tâm bịnh con người nếu còn độc tài, tham lam, thì xã hội loài người là địa ngục; tâm bịnh con người được đối trị rồi thì hoạt động con người rất sáng suốt mà xã hội con người, kết quả của hoạt động ấy, cũng rất cực lạc.
Đặc điểm thứ sáu, mục đích đạo Phật là ‘đào luyện con người thành bi, trí, dũng’. Bi là tôn trọng quyền sống của người khác. Trí là hành động sáng suốt lợi lạc. Dũng là quyết tâm quả cảm hành động. Dũng không có bi và trí thì sẽ thành tàn ác và manh động. Trí không có bi và dũng thì sẽ trở thành gian xảo và mộng tưởng. Bi không có trí và dũng sẽ thành tình cảm và nhút nhát. Bi là tư cách tiến hóa, trí là trí thức tiến hóa, dũng năng lực tiến hóa. Con người như thế là con người mới, căn bản của xã hội mới.
Đặc điểm thứ bảy của đạo Phật là ‘kiến thiết một xã hội mới’ mà căn bản là con người mới. Cho nên tranh đấu cho xã hội mới ấy, trở lại vấn đề, là phải

* Trang 11 *
device

chiến thắng chính mình trước hết. Con người tự chiến thắng con người, nghĩa là cái ‘nhân cũ’ (bóc lột, đàn áp, độc tài, xâm lược) không còn nữa, thì kết quả được cái ‘quả mới’ là là một xã hội mới. Trong xã hội ấy quyền sống tuyệt đối bình đẳng như sự sống: Bình đẳng trong nhiệm vụ, bình đẳng trong hưởng thụ.
Đặc điểm thứ tám của đạo Phật là ‘tiến lên vô thượng giác’. Đào luyện một con người mới, kiến thiết một xã hội mới rồi, không phải mục đích của đạo Phật cứu cánh ở đó. Cao xa, đạo Phật còn hướng dẫn con người lên chóp đỉnh của sự tiến hóa là địa vị vô thượng giác, địa vị vô minh toàn diệt, trí tuệ toàn giác, địa vị Phật đà.
Đặc điểm thứ chín của đạo Phật là đạo Phật dạy phải ‘tự lực giải thoát’. Đấy là một tinh thần tuyệt đối cần thiết. Đức Phật chỉ là một đạo sư dẫn đạo con đường sáng cho chúng ta. Còn chúng ta phải tự thắp đuốc trí tuệ của mình mà soi đường, phải tự động cặp chân năng lực của mình mà đi. Con người mới là phải tự rèn luyện; xã hội mới là phải tự kiến thiết; vô thượng giác là phải tự tu chứng. Tự lực giải thoát là con đường duy nhất của mười phương các đức Phật Bồ-Tát. An lạc không phải cầu xin, trí giác không do cầu hồ. Một điều nữa, nước trong bản chất là nước đục, hoa sen không mọc trên cát vàng, cho nên người trong đạo Phật phải tự lực giải thoát ngay trong cảnh giới đau khổ mê muội.

* Trang 12 *
device

Lánh ngoài thế gian đau khổ để tìm giác ngộ, thì kinh dạy, đó là đi tìm sừng con thỏ. Phật tử không có đứng vào hàng ngũ thông minh mà phải hướng về lớp người ngu dốt dìu dắt họ. Hoa Đàm muôn thuở người ta chỉ tìm thấy trong ao bùn, tuệ giác vô thượng chỉ có bởi chúng sanh.
Đặc điểm thứ mười của đạo Phật là ‘hiện chứng thể nghiệm’. Đức Phật chỉ hướng dẫn chúng ta, chứ chân lý không phải là thứ đem quay phim cho người thấy được. Đức Phật là đạo sư, nhưng trí giác không phải là thứ ai dạy khôn cho ai. Cho nên đối với chân lý tối cao, ta phải tự lực thể nghiệm. Sự tự lực thể nghiệm ấy, không những áp dụng với tinh thần tự lực giải thoát mà thôi, mà còn đặc biệt chú ý đến sự hiện chứng. Thế nào gọi là sự hiện chứng? Ví dụ con đường đi đến Mai thôn có mười đoạn. Người đi không ham, không thể ham nhảy vọt đến Mai thôn mà không qua mười đoạn đường, mà phải đi từng bước, bước từng đoạn, được một đoạn là đến Mai thôn một đoạn. Con đường vô thượng giác cũng vậy, nương theo lời Phật chỉ dẫn, ta phải bước từng bước, hiện chứng đến đâu thể nghiệm chân lý đến đó, cho đến khi toàn giác. Đức Phật tạo cho ta cái thang, nhưng không kéo giàn hoa xuống hay đẩy thẳng ta lên được. Ta phải tự lực mà trèo từng nấc thang lên giàn hoa thiên lý. Trèo được nấc nào là tự thể nghiệm chân lý nấc ấy. Đối với chân lý chưa hiện

* Trang 13 *
device

chứng, chúng ta chỉ nói học, không nói biết. Tinh thần tu chứng đạo Phật là thế.
Do tất cả đặc điểm trên đây, chúng ta thấy đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo. ‘Đạo Phật là tất cả’, đó là một đặc điểm vừa cuối cùng vừa trước hết của đạo Phật. Cho nên Phật tử không thực hành đạo Phật bằng cách để hoạt động của mình một phần chính vào sự lễ bái cầu nguyện. Phật tử thực hành đạo Phật là áp dụng vào đời sống, áp dụng vào tất cả mọi hoạt động. Căn bản của đạo Phật là như thật, tinh thần đạo ấy là bi, trí, dũng. Sống trong căn bản và tinh thần ấy, Phật tử tự nhiên không thể phủ nhận sự tàn sát, sự manh động và sự nô lệ. Cho nên họ phải tự lực hành động để thượng thượng tăng tiến. Và hành động ấy không có lãnh vực trong không gian, không có giới hạn trên thời gian, không có phạm vi trong tổ chức, không có khu phân trong trường hợp. Ở đâu và lúc nào, với ai và cảnh nào, Phật tử cũng áp dụng căn bản và tinh thần bi, trí, dũng của đạo Phật vào để tác động và chi phối, hầu tạo thành một thế giới tịnh độ. Cho nên đạo Phật bao trùm tất cả. Nói ngược lại, tất cả có tinh thần đạo Phật mới tốt đẹp” (trích Tâm ảnh lục).

III. Sự truyền bá
Phật giáo được truyền thừa sau Phật diệt độ, đầu tiên bởi các Ngài Ca-diếp, A-nan… 28 vị ở Ấn Độ và 6 vị ở Trung Hoa. Tổ Đạt Ma là vị Tổ thứ 28 của Ấn Độ

* Trang 14 *
device

và là vị đầu tiên truyền bá Thiền tông qua Trung Hoa cho đến Ngài Huệ Năng cả thảy 6 vị, rồi từ đó chư Tổ tiếp tục truyền thừa khắp Á Châu cho đến hôm nay.
Đạo Phật được truyền bá đến các nước bằng hai phương Nam và Bắc khác nhau. Phật giáo truyền về Nam phương thì được mệnh danh là Phật giáo Nam truyền như Phật giáo Thai Lan, Miến Điện, Cao Miên… Bắc phương Phật giáo gọi là Phật Bắc truyền như Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản, Mông Cổ, Việt Nam… hiện nay, hầu như nước nào cũng có đủ Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo do sự thuận tiện về giao thông, thông tin liên lạc…
IV. Lợi ích
Mục đích của đạo Phật là làm cho chúng sinh đạt đến cảnh giới thường, lạc, ngã, tịnh.
♦ Thường: Ba đời không đổi gọi là thường.
♦ Lạc: Ở trong khổ mà lạc gọi là lạc.
♦ Ngã: Sống trong tử mà không bị trôi lăn là ngã.
♦ Tịnh: Tùy duyên chuyển biến mà không bị nhiễm gọi là tịnh.
Ngoài ra, tinh thần từ bi và trí huệ sáng suốt của đạo Phật sẽ giúp nhân loại khỏi bến hoặc bờ mê, thăng hoa giá trị chân lý đạo đức. Điều đặc biệt của đạo Phật đem đến cho chúng sanh mọi sự an ổn về tinh thần

* Trang 15 *
device

cũng như vật chất một cách bình đẳng (không phân biệt giòng họ, giới tính…). Tinh thần tự do bình đẳng của đạo Phật rất có giá trị trong xã hội hiện nay.C. KẾT LUẬN
Đạo Phật là đạo cao cả đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích. Tuy nhiên, lợi ích không phải tự có mà phải do công phu hành trì, tu tập của chúng ta. Muốn tu tập, hành trì có hiệu quả trước tiên chúng ta phải học Phật, học Phật tức là học tập những đức hạnh của Ngài như Từ bi, Trí tuệ, Hỷ xã, Thanh tịnh… và phải tu tập theo lời Phật dạy. Có như thế chúng ta mới xứng đáng là người con Phật chân chính, mới có thể chóng thành đạo quả để báo đền công đức của Phật./.
*
*      *

* Trang 16 *


Gửi bình luận của bạn

Mã chống spamThay mới
 
© Copyright 2016 Trường Phật Học Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 20, Đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Điện thoại: 058. 3812542

Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: truongphathockhanhhoa@gmail.com .
Ghi rõ nguồn www.truongphathockhanhhoa.edu.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.